Privaatsuspoliitika

Käesolevaga anname ülevaate sellest, kuidas Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus kogutud isikuandmeid ning millised on meie töövõtted seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Kalmer Lepiku hambaravi OÜ töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi ehk hambaraviteenuse osutamiseks. Samuti täidab hambaravi muid erinevate õigusaktidega pandud ülesandeid, mis kaasnevad teenuse osutamisega.

Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ (edaspidi hambaravi) juures:

Isikuandmete kasutamine ja edastamine

* Hambaravi töötleb isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid eriarstiabi (hambaraviga seonduv) teenuse osutamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada patsiendi vaevusi, hoida ära suutervise halvenemist ja taastata suutervis. Hambaravi kasutab patsientide isikuandmeid ravivisiitide broneeringute tegemiseks, arvete väljastamiseks, meeldetuletuste jm vajalike teadete edastamiseks telefoni ja/või e-posti teel.
* Lisaks patsiendi andmetele töötleme tema seadusliku esindaja (nt lapsevanem või eestkostja) isikuandmeid, et kontrollida isiku seotust patsiendiga. Edastame patsiendi seadusjärgsele esindajale patsiendi terviseseisundit puudutavaid andmeid.
* Isikuandmeid kasutatakse ka raviplaani koostamiseks, mida tuleb vastavalt määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” paragraaf 82 alusel säilitada vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist.
* Hambaravile edastatud isikuandmetele võib juurdepääsu saada üksnes isik, kellel on selleks tööülesannete täitmiseks tulenev õigus ja sõlmitud konfidentsiaalsusleping.
*Hambaravis kasutame eraisikutega suhtluses juurdepääsupiiranguid vastavalt avaliku teabe seadusele §35 lg 1 p 11-15 sätetele ning kehtestame juurdepääsupiiranguid järgmistele dokumentidele:

– dokumendid ja kirjavahetus, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid;
– dokumendid (sh lepingud, kirjavahetus ja väljastatud arved), mis sisaldavad eraisikute andmeid, millele juurdepääs võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust ( kodune aadress, e-posti aadress, kontakttelefon)
* patsiendi andmeid sisaldavaid dokumente väljastame vaid seadusega ettenähtud juhtudel, patsiendile endale, aga ka volitatud esindajale kirjaliku, allkirjastatud taotluse alusel hambaravis kohapeal või krüpteeritud kujul isiku või tema seadusliku esindaja e-posti aadressile.
* konfidentsiaalseid andmeid võib avaldada vaid patsiendi nõusolekul või seaduse alusel. Patsiendi nõusolekul andmete väljastamiseks peab patsient teadma kellele, missugust informatsiooni ja mis eesmärgil andmeid avaldatakse. Patsiendi nõusolek vormistatakse kirjalikult patsiendi allkirjaga, kuhu märgitakse ka väljastatava informatsiooni liik ning informatsiooni saaja. Antud nõusolek on ühekordne ning patsient võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.
* patsientide poolt esitatud tänusõnu ja tunnustust avaldame isiku nõusolekul meie veebilehel.

Raviaegade broneerimine

* Raviaja broneeringu tegemiseks on patsiendil kolm võimalust:

1) helistada hambaravi registratuuri telefonile 443 1203,
2) teha broneering hambaravi kodulehel oleva päringuvormi vahendusel,
3) tulla hambaravisse kohapeale, kus administraatorite abiga on võimalik endale raviarstile aeg broneerida.
Raviaega broneerides pakutakse patsiendile sel ajahetkel saadaolevat esimest võimalikku vaba visiidiaega. Vabade aegade olemasolu sõltub nii ravijärjekorra pikkusest, kui ka erandkorras tekkinud patsientide poolt tühistatud visiidiaegadest.

* Raviaega broneerides peab patsient ütlema või sisestama oma nime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja kirjeldama pöördumise põhjust. Alaealise patsiendi või seadusliku eestkostjaga patsiendile saab raviaega broneerida isiku seaduslik esindaja.
* Hambaravi administraator saadab hambaravi kodulehe kaudu raviaja broneerinud patsiendi e-postile broneeringu kinnituse.
* Tehtud broneering salvestatakse koos esitatud isikuandmetega tarkvaraprogrammi Hammas (hambaravi koostööpartner).
* Ravivisiidile eelneval päeval edastatakse patsiendile meeldetuletusega sms saabuvast hambaarstiajast.
* Raviaja broneerimisel võtab patsient endale kohustuse tulla kokkulepitud ajaks hambaravisse vastuvõtule. Ravivisiidile ilmumist takistavate asjaolude selgumisel, peab patsient sellest hambaravi registratuuri teavitama hiljemalt 24 tundi enne raviaja saabumist. Esmaspäevaks tehtud ravivisiidi broneeringut saab teavitades tühistada kuni broneeringuajale eelnenud reedese päeva kella 19ni.
* Kui patsient ei ole vastavalt eelmises punktis toodud tingimustele raviaega tühistanud, on hambaravil õigus küsida järgmise visiidi teenustasule lisanduvalt eelmise, nõuetele mittevastava visiidiajast loobumise tasu 20 eurot.
* Korduvalt broneeritud raviajale etteteatamata mitteilmumise korral on hambaravil õigus keelduda patsiendile teenust pakkumast.
* Tühistatud arstivisiidi aega pakutakse ootenimekirja alusel oma broneerimissoovist esimesena teada andnud patsiendile.

Järelmaksu taotlemine

* Patsiendil on võimalus esitada järelmaksutaotlus hambaravi koostööpartnerile Medicredit, finantseerimaks ootamatuid ja kiireloomulisi eriarstivisiite.
* Hambaravi ei vastuta järelmaksuteenuse osutajale esitatud patsiendi andmete edaspidise kasutuse eest.

Erahambaravikindlustus

* Patsiendil on võimalus soetada regulaarse-, erakorralise ja õnnetusjuhtumist tuleneva hambaravi hüvitamiseks mõeldud erahambaravikindlustus leping. Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ kindlustuspartner on Northern 1. Kindlustuspartnerile patsiendi poolt edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutab kindlustuskaitse pakkuja.

Eraisikutega seotud kirjavahetus (nt patsiendi pöördumised) ja selle säilitamine

* Kui patsient saadab meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui meile saabub kiri, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest ka patsienti.
* Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada hambaravikliinikule teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse paragraafis 35.
* Kirjavahetus eraisikutega säilitatakse 3 aastat (selgitustaotlused ja teabenõuded, broneeringukirjad).
* Patsiendi isikuandmetega seotud dokumente peab hambaravi väljastama asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).
* Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Asutuse nimetus Andmete koosseis ning nende edastamine Õiguslik alus
Tervise infosüsteem ehk e-tervis Hambaravikaart, edastatakse peale visiiti Seadus
SA Eesti Tervishoiu Pildipank Hambaraviülesvõtted edastatakse peale ülesvõtete tegemist Seadus
Eesti Haigekassa Hambaravikaart, edastatakse juhul, kui Haigekassaga on sõlmitud vastava teenuse osutamise leping Seadus, leping
Hambaravikindlustus Hambaravikaart, edastatakse pärast kindlustusjuhtumit Leping
Hambaraviprogrammi teenuse pakkuja Hammas Hambaravikaart Leping

Hambaravi turvakaamerad

Hambaravikliinikusse on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad. Tegemist on siseruumidesse ja välisukse kohale paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või koridori) ja seal toimuvat.
Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab hambaravikliinik selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult hambaravikliiniku juhatajal. Salvestisi tohib edastada väljapoole hambaravikliinikut või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.
Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda telefonile +372 56 628 785või e-posti aadressile info@lepikuhambaravi.ee.

Isikut ennast puudutavate andmetega tutvumise õigus

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:
⦁ kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
⦁ takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
⦁ raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.
Juhul kui Teil on kahtlusi meie hambaravikliiniku hambaarsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang
⦁ patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
⦁ pandud diagnoosi õigsuse,
⦁ selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
⦁ tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie hambaravikliiniku andmekaitse spetsialisti poole e-posti aadressil info@lepikuhambaravi.ee Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas hambaravikliiniku andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee). Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ teeb kõik endast oleneva selleks, et kaitsta kõiki Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.