Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr. 84 on reguleeritud patsientide poolt esitatud kaebuste lahendamise kord. Patsiendirahulolematuse korraltervishoiuteenuse kättesaadavusega, rahulolematusega ravikvaliteedi suhtes või raviarsti tegevuse suhtes, on patsiendil õigus pöörduda:

1) Tervishoiuteenust osutava ettevõtte juhataja poole:
E-post: info@lepikuhambaravi.ee

2) Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna poole. Antud juhul Eesti Haigekassa Pärnu Osakonna poole
Lai tänav 14, Pärnu 80010
Telefon: 4477666
E-post: parnu@haigekassa.ee

3) Terviseameti poole
Paldiskimnt. 81, Tallinn 10617
Telefon: 6943500
E-post: kesk@terviseamet.ee

Protseduur

Kriitilise märkuse võ ikaebuse korral täidab blanketi kabineti töötaja, kellele märkus laekus ja edastab selle käesolevas korras asutuse juhile.
Kui kaebus esitatakse telefoni teel, siis suunatakse telefonikõne võimalusel registraatorile, kes täidab kaebuse blanketi ja edastab selle käesolevas korras asutuse juhile. Suunamisvõimaluse puudumisel täidab kaebuse blanketi kõne vastuvõtja.
Kaebus esitatakse vormikohasel blanketil ning pannakse kaebuste ja ettepanekute kausta. Kaebuste blankettide kättesaadavuse ja nende kogumise kokkulepitud kohtadesse tagab asutuse juhataja.

Kaebuste läbivaatamine

Kõik laekunud kaebused ja kriitilised märkuste registreerimislehedr egistreeritakse kaebusteregistris. Kõigile vormikohastele kaebustele vastatakse 10 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest.

Asutuse juht koosta biseseisvalt kirjalikud vastused juhtudel, kui kaebus ei vaja eraldi uurimist või asjaoludep õhjalikumat selgitamist. Muudel juhtudel algatatakse kaebuse lahendamine. Asutuse juhil on õigus kaebuste käsitlemiseks kaasata asjatundjaid ja moodustada töögruppe. Vastuskirjad kaebustele allkirjastab asutuse juhataja.

Kaebuste lahendamine

Lahendamiseks kuuluvad kaebused järgmistel juhtudel:

  • Vastuse andmiseks on vajalik asjaolude täpsustamine või see eeldab põhjalikumat uurimist
  • Kaebuse esitaja on esitanud soovi saada selgitus kirjalikult
  • Vastamine eeldab asjatundja kaasamist

Töögrupp või vastutav töötaja, kellele delegeeriti lahendamiseks kaebus, koostab vastuseprojekti ja edastab selle 10 päeva jooksul (alates kaebuse esitamisest) asutuse juhile.

Kuil ahendamiseks kaasatuda sjatundja hinnangul võib kaebuse lahendamine aega võtta rohkem kui 10 päeva, siis teavitatakse sellestkoheselt asutuse juhti ja lepitakse kokku lahendamise realistlik tähtaeg.

Kokkuvõtted kriitilistest märkustest ja neis sisalduvatest ettepanekutest ningkaebustest arutatakse läbi kaebuse põhjustanud töötajaga ja asutuse üldkoosolekul.

Tagasiside kaebuse esitajale

Asutuse juht vormistab kaebusele kirjaliku vastuse hiljemalt 10 päeva möödumisel kaebuse esitamisest. Kui lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuestt ähtajast. Asutuse juht korraldab vastuse saatmise kaebuse esitajale tema poolt antud aadressil.